ایرانوکا، شرکت مارکتینگ مهاجرتی ایران کانادا
حمیدرضا رحیمی
حمیدرضا رحیمی
نماینده شهر بوشهر
education تحصیلات
  • کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی

  • کارشناس حقوق قضایی

  • کارشناس ارشد حقوق خصوصی

  • تکنولوژیست پاتولوژی

files مدارک
  • تحصیلات مقدماتی تا دیپلم را در تهران گذراندند، سپس برای ادامه تحصیل و کار به شهرهای تبریز،اهواز، مجدد تهران و اکنون در بوشهر مشغول بکار هستند

address رزومه کاری
مدیریت در آزمایشگاه تشخیصی نیروگاه اتمی
داشتن نمایندگی انتشارات امیرکبیر
صاحب انتشارات یمین و ثمین
رئیس هیات مدیره موسسه حقوقی قانون مدار
مشاور حقوقی در امور دولتی و خصوصی
information درباره وی

certificates