علیرضا خراسانی نماینده تورنتو
علیرضا خراسانی
تحصیلات

فارق التحصیل از دانشگاه براک تورنتو – پزشکی