با خدمات مارکتینگ ایرانوکا آشنا شوید

پکیج های خدمات مارکتینگ ایرانوکا شامل تخفیف های ماهانه و سالانه به دلیل قرارداد انحصاری با شرکت های معرفی شده می باشد. لطفا درخواست خود را از طریق ایمیل با پنل کاربری تلزینس خود برای شرکت ارسال نمایید. همچنین میتوانید از طریق فرم تماس ، پکیج خود را انتخاب نمایید

پکیج آلفا
1,695.00 به ازای هر ماه1,186.50
 • معرفی در لیست وکلا
 • نمایش اطلاعات تماس
 • داشبورد اختصاصی در وبسایت دیموکا
 • تبلیغات در پیج اینستاگرام شرکت ایرانوکا
 • داشبورد اختصاصی در وب اپلیکیشن تلزینس
 • تبلیغات در دیگر شبکه های اجتماعی شرکت ایرانوکا
 • تبلیغات در شبکه های اجتماعی اختصاصی نمایندگان ایرانوکا
 • میز مشاوره حضوری در دفتر مرکزی ایرانوکا به همراه امکانات اداری
 • اختصاص دفتر کاری مستقل ( شعبه مرکزی ) به مدت 1 روز جهت عقد قرارداد
 • اختصاص یک کارشناس مشاور جهت مشاوره متقاضیان شما
 • اختصاص دفتر کاری مستقل ( دیگر شعبه ها ) به مدت 1 روز جهت عقد قرارداد
 • اختصاص کارشناس بازاریابی به صورت مستقل
پکیج بتا
1,545.00 به ازای هر ماه1,081.50
 • معرفی در لیست وکلا
 • نمایش اطلاعات تماس
 • داشبورد اختصاصی در وبسایت دیموکا
 • تبلیغات در پیج اینستاگرام شرکت ایرانوکا
 • داشبورد اختصاصی در وب اپلیکیشن تلزینس
 • تبلیغات در دیگر شبکه های اجتماعی شرکت ایرانوکا
 • تبلیغات در شبکه های اجتماعی اختصاصی نمایندگان ایرانوکا
 • میز مشاوره حضوری در دفتر مرکزی ایرانوکا به همراه امکانات اداری
 • اختصاص دفتر کاری مستقل ( شعبه مرکزی ) به مدت 1 روز جهت عقد قرارداد
 • اختصاص یک کارشناس مشاور جهت مشاوره متقاضیان شما
 • اختصاص دفتر کاری مستقل ( دیگر شعبه ها ) به مدت 1 روز جهت عقد قرارداد
 • اختصاص کارشناس بازاریابی به صورت مستقل
پکیج گاما
1,045.00 به ازای هر ماه731.50
 • معرفی در لیست وکلا
 • نمایش اطلاعات تماس
 • داشبورد اختصاصی در وبسایت دیموکا
 • تبلیغات در پیج اینستاگرام شرکت ایرانوکا
 • داشبورد اختصاصی در وب اپلیکیشن تلزینس
 • تبلیغات در دیگر شبکه های اجتماعی شرکت ایرانوکا
 • تبلیغات در شبکه های اجتماعی اختصاصی نمایندگان ایرانوکا
 • میز مشاوره حضوری در دفتر مرکزی ایرانوکا به همراه امکانات اداری
 • اختصاص دفتر کاری مستقل ( شعبه مرکزی ) به مدت 1 روز جهت عقد قرارداد
 • اختصاص یک کارشناس مشاور جهت مشاوره متقاضیان شما
 • اختصاص دفتر کاری مستقل ( دیگر شعبه ها ) به مدت 1 روز جهت عقد قرارداد
 • اختصاص کارشناس بازاریابی به صورت مستقل
پکیج دلتا
495.00 به ازای هر ماه346.50
 • معرفی در لیست وکلا
 • نمایش اطلاعات تماس
 • داشبورد اختصاصی در وبسایت دیموکا
 • تبلیغات در پیج اینستاگرام شرکت ایرانوکا
 • داشبورد اختصاصی در وب اپلیکیشن تلزینس
 • تبلیغات در دیگر شبکه های اجتماعی شرکت ایرانوکا
 • تبلیغات در شبکه های اجتماعی اختصاصی نمایندگان ایرانوکا
 • میز مشاوره حضوری در دفتر مرکزی ایرانوکا به همراه امکانات اداری
 • اختصاص دفتر کاری مستقل ( شعبه مرکزی ) به مدت 1 روز جهت عقد قرارداد
 • اختصاص یک کارشناس مشاور جهت مشاوره متقاضیان شما
 • اختصاص دفتر کاری مستقل ( دیگر شعبه ها ) به مدت 1 روز جهت عقد قرارداد
 • اختصاص کارشناس بازاریابی به صورت مستقل
پکیج اپسیلون
345.00 به ازای هر ماه241.50
 • معرفی در لیست وکلا
 • نمایش اطلاعات تماس
 • داشبورد اختصاصی در وبسایت دیموکا
 • تبلیغات در پیج اینستاگرام شرکت ایرانوکا
 • داشبورد اختصاصی در وب اپلیکیشن تلزینس
 • تبلیغات در دیگر شبکه های اجتماعی شرکت ایرانوکا
 • تبلیغات در شبکه های اجتماعی اختصاصی نمایندگان ایرانوکا
 • میز مشاوره حضوری در دفتر مرکزی ایرانوکا به همراه امکانات اداری
 • اختصاص دفتر کاری مستقل ( شعبه مرکزی ) به مدت 1 روز جهت عقد قرارداد
 • اختصاص یک کارشناس مشاور جهت مشاوره متقاضیان شما
 • اختصاص دفتر کاری مستقل ( دیگر شعبه ها ) به مدت 1 روز جهت عقد قرارداد
 • اختصاص کارشناس بازاریابی به صورت مستقل
پکیج زتا
40.00 به ازای هر ماه39.60
 • معرفی در لیست وکلا
 • نمایش اطلاعات تماس
 • داشبورد اختصاصی در وبسایت دیموکا
 • تبلیغات در پیج اینستاگرام شرکت ایرانوکا
 • داشبورد اختصاصی در وب اپلیکیشن تلزینس
 • تبلیغات در دیگر شبکه های اجتماعی شرکت ایرانوکا
 • تبلیغات در شبکه های اجتماعی اختصاصی نمایندگان ایرانوکا
 • میز مشاوره حضوری در دفتر مرکزی ایرانوکا به همراه امکانات اداری
 • اختصاص دفتر کاری مستقل ( شعبه مرکزی ) به مدت 1 روز جهت عقد قرارداد
 • اختصاص یک کارشناس مشاور جهت مشاوره متقاضیان شما
 • اختصاص دفتر کاری مستقل ( دیگر شعبه ها ) به مدت 1 روز جهت عقد قرارداد
 • اختصاص کارشناس بازاریابی به صورت مستقل
پکیج آلفا
20,340.00 به ازای هر سال11,187.00
 • معرفی در لیست وکلا
 • نمایش اطلاعات تماس
 • داشبورد اختصاصی در وبسایت دیموکا
 • تبلیغات در پیج اینستاگرام شرکت ایرانوکا
 • داشبورد اختصاصی در وب اپلیکیشن تلزینس
 • تبلیغات در دیگر شبکه های اجتماعی شرکت ایرانوکا
 • تبلیغات در شبکه های اجتماعی اختصاصی نمایندگان ایرانوکا
 • میز مشاوره حضوری در دفتر مرکزی ایرانوکا به همراه امکانات اداری
 • اختصاص دفتر کاری مستقل ( شعبه مرکزی ) به مدت 1 روز جهت عقد قرارداد
 • اختصاص یک کارشناس مشاور جهت مشاوره متقاضیان شما
 • اختصاص دفتر کاری مستقل ( دیگر شعبه ها ) به مدت 1 روز جهت عقد قرارداد
 • اختصاص کارشناس بازاریابی به صورت مستقل
پکیج بتا
18,540.00 به ازای هر سال10,197.00
 • معرفی در لیست وکلا
 • نمایش اطلاعات تماس
 • داشبورد اختصاصی در وبسایت دیموکا
 • تبلیغات در پیج اینستاگرام شرکت ایرانوکا
 • داشبورد اختصاصی در وب اپلیکیشن تلزینس
 • تبلیغات در دیگر شبکه های اجتماعی شرکت ایرانوکا
 • تبلیغات در شبکه های اجتماعی اختصاصی نمایندگان ایرانوکا
 • میز مشاوره حضوری در دفتر مرکزی ایرانوکا به همراه امکانات اداری
 • اختصاص دفتر کاری مستقل ( شعبه مرکزی ) به مدت 1 روز جهت عقد قرارداد
 • اختصاص یک کارشناس مشاور جهت مشاوره متقاضیان شما
 • اختصاص دفتر کاری مستقل ( دیگر شعبه ها ) به مدت 1 روز جهت عقد قرارداد
 • اختصاص کارشناس بازاریابی به صورت مستقل
پکیج گاما
12,540.00 به ازای هر سال6,897.00
 • معرفی در لیست وکلا
 • نمایش اطلاعات تماس
 • داشبورد اختصاصی در وبسایت دیموکا
 • تبلیغات در پیج اینستاگرام شرکت ایرانوکا
 • داشبورد اختصاصی در وب اپلیکیشن تلزینس
 • تبلیغات در دیگر شبکه های اجتماعی شرکت ایرانوکا
 • تبلیغات در شبکه های اجتماعی اختصاصی نمایندگان ایرانوکا
 • میز مشاوره حضوری در دفتر مرکزی ایرانوکا به همراه امکانات اداری
 • اختصاص دفتر کاری مستقل ( شعبه مرکزی ) به مدت 1 روز جهت عقد قرارداد
 • اختصاص یک کارشناس مشاور جهت مشاوره متقاضیان شما
 • اختصاص دفتر کاری مستقل ( دیگر شعبه ها ) به مدت 1 روز جهت عقد قرارداد
 • اختصاص کارشناس بازاریابی به صورت مستقل
پکیج دلتا
5,940.00 به ازای هر سال3,267.00
 • معرفی در لیست وکلا
 • نمایش اطلاعات تماس
 • داشبورد اختصاصی در وبسایت دیموکا
 • تبلیغات در پیج اینستاگرام شرکت ایرانوکا
 • داشبورد اختصاصی در وب اپلیکیشن تلزینس
 • تبلیغات در دیگر شبکه های اجتماعی شرکت ایرانوکا
 • تبلیغات در شبکه های اجتماعی اختصاصی نمایندگان ایرانوکا
 • میز مشاوره حضوری در دفتر مرکزی ایرانوکا به همراه امکانات اداری
 • اختصاص دفتر کاری مستقل ( شعبه مرکزی ) به مدت 1 روز جهت عقد قرارداد
 • اختصاص یک کارشناس مشاور جهت مشاوره متقاضیان شما
 • اختصاص دفتر کاری مستقل ( دیگر شعبه ها ) به مدت 1 روز جهت عقد قرارداد
 • اختصاص کارشناس بازاریابی به صورت مستقل
پکیج اپسیلون
4,140.00 به ازای هر سال2,277.00
 • معرفی در لیست وکلا
 • نمایش اطلاعات تماس
 • داشبورد اختصاصی در وبسایت دیموکا
 • تبلیغات در پیج اینستاگرام شرکت ایرانوکا
 • داشبورد اختصاصی در وب اپلیکیشن تلزینس
 • تبلیغات در دیگر شبکه های اجتماعی شرکت ایرانوکا
 • تبلیغات در شبکه های اجتماعی اختصاصی نمایندگان ایرانوکا
 • میز مشاوره حضوری در دفتر مرکزی ایرانوکا به همراه امکانات اداری
 • اختصاص دفتر کاری مستقل ( شعبه مرکزی ) به مدت 1 روز جهت عقد قرارداد
 • اختصاص یک کارشناس مشاور جهت مشاوره متقاضیان شما
 • اختصاص دفتر کاری مستقل ( دیگر شعبه ها ) به مدت 1 روز جهت عقد قرارداد
 • اختصاص کارشناس بازاریابی به صورت مستقل
پکیج زتا
480.00 به ازای هر سال456.00
 • معرفی در لیست وکلا
 • نمایش اطلاعات تماس
 • داشبورد اختصاصی در وبسایت دیموکا
 • تبلیغات در پیج اینستاگرام شرکت ایرانوکا
 • داشبورد اختصاصی در وب اپلیکیشن تلزینس
 • تبلیغات در دیگر شبکه های اجتماعی شرکت ایرانوکا
 • تبلیغات در شبکه های اجتماعی اختصاصی نمایندگان ایرانوکا
 • میز مشاوره حضوری در دفتر مرکزی ایرانوکا به همراه امکانات اداری
 • اختصاص دفتر کاری مستقل ( شعبه مرکزی ) به مدت 1 روز جهت عقد قرارداد
 • اختصاص یک کارشناس مشاور جهت مشاوره متقاضیان شما
 • اختصاص دفتر کاری مستقل ( دیگر شعبه ها ) به مدت 1 روز جهت عقد قرارداد
 • اختصاص کارشناس بازاریابی به صورت مستقل
Alpha Package
1,695.00 per month1,186.50
 • Promotion in our lawyers’ list
 • Displaying your contact information
 • Exclusive dashboard on Diimoca website
 • Promotion on Iranoca Instagram page
 • Exclusive dashboard on Telesiness application-based website
 • Promotion on other Iranoca social networks
 • Promotion on dedicated social networks of Iranoca representatives
 • In-person consultation desk at Iranoca Headquarters office with all needed facilities
 • Allocation of an independent office (central branch) for 1 day to sign contracts
 • Dedicated consulting expert to consult your applicants
 • Allocation of an independent office (other branches) for 1 day to sign contracts
 • Dedicated independent marketing expert
Beta Package
1,545.00 per month1,081.50
 • Promotion in our lawyers’ list
 • Displaying your contact information
 • Exclusive dashboard on Diimoca website
 • Promotion on Iranoca Instagram page
 • Exclusive dashboard on Telesiness application-based website
 • Promotion on other Iranoca social networks
 • Promotion on dedicated social networks of Iranoca representatives
 • In-person consultation desk at Iranoca Headquarters office with all needed facilities
 • Allocation of an independent office (central branch) for 1 day to sign contracts
 • Dedicated consulting expert to consult your applicants
 • Allocation of an independent office (other branches) for 1 day to sign contracts
 • Dedicated independent marketing expert
Gamma Package
1,045.00 per month731.50
 • Promotion in our lawyers’ list
 • Displaying your contact information
 • Exclusive dashboard on Diimoca website
 • Promotion on Iranoca Instagram page
 • Exclusive dashboard on Telesiness application-based website
 • Promotion on other Iranoca social networks
 • Promotion on dedicated social networks of Iranoca representatives
 • In-person consultation desk at Iranoca Headquarters office with all needed facilities
 • Allocation of an independent office (central branch) for 1 day to sign contracts
 • Dedicated consulting expert to consult your applicants
 • Allocation of an independent office (other branches) for 1 day to sign contracts
 • Dedicated independent marketing expert
Delta Package
495.00 per month346.50
 • Promotion in our lawyers’ list
 • Displaying your contact information
 • Exclusive dashboard on Diimoca website
 • Promotion on Iranoca Instagram page
 • Exclusive dashboard on Telesiness application-based website
 • Promotion on other Iranoca social networks
 • Promotion on dedicated social networks of Iranoca representatives
 • In-person consultation desk at Iranoca Headquarters office with all needed facilities
 • Allocation of an independent office (central branch) for 1 day to sign contracts
 • Dedicated consulting expert to consult your applicants
 • Allocation of an independent office (other branches) for 1 day to sign contracts
 • Dedicated independent marketing expert
Epsilon Package
345.00 per month241.50
 • Promotion in our lawyers’ list
 • Displaying your contact information
 • Exclusive dashboard on Diimoca website
 • Promotion on Iranoca Instagram page
 • Exclusive dashboard on Telesiness application-based website
 • Promotion on other Iranoca social networks
 • Promotion on dedicated social networks of Iranoca representatives
 • In-person consultation desk at Iranoca Headquarters office with all needed facilities
 • Allocation of an independent office (central branch) for 1 day to sign contracts
 • Dedicated consulting expert to consult your applicants
 • Allocation of an independent office (other branches) for 1 day to sign contracts
 • Dedicated independent marketing expert
Zeta Package
40.00 per month39.60
 • Promotion in our lawyers’ list
 • Displaying your contact information
 • Exclusive dashboard on Diimoca website
 • Promotion on Iranoca Instagram page
 • Exclusive dashboard on Telesiness application-based website
 • Promotion on other Iranoca social networks
 • Promotion on dedicated social networks of Iranoca representatives
 • In-person consultation desk at Iranoca Headquarters office with all needed facilities
 • Allocation of an independent office (central branch) for 1 day to sign contracts
 • Dedicated consulting expert to consult your applicants
 • Allocation of an independent office (other branches) for 1 day to sign contracts
 • Dedicated independent marketing expert
Alpha Package
20,340.00 per year11,187.00
 • Promotion in our lawyers’ list
 • Displaying your contact information
 • Exclusive dashboard on Diimoca website
 • Promotion on Iranoca Instagram page
 • Exclusive dashboard on Telesiness application-based website
 • Promotion on other Iranoca social networks
 • Promotion on dedicated social networks of Iranoca representatives
 • In-person consultation desk at Iranoca Headquarters office with all needed facilities
 • Allocation of an independent office (central branch) for 1 day to sign contracts
 • Dedicated consulting expert to consult your applicants
 • Allocation of an independent office (other branches) for 1 day to sign contracts
 • Dedicated independent marketing expert
Beta Package
18,540.00 per year10,197.00
 • Promotion in our lawyers’ list
 • Displaying your contact information
 • Exclusive dashboard on Diimoca website
 • Promotion on Iranoca Instagram page
 • Exclusive dashboard on Telesiness application-based website
 • Promotion on other Iranoca social networks
 • Promotion on dedicated social networks of Iranoca representatives
 • In-person consultation desk at Iranoca Headquarters office with all needed facilities
 • Allocation of an independent office (central branch) for 1 day to sign contracts
 • Dedicated consulting expert to consult your applicants
 • Allocation of an independent office (other branches) for 1 day to sign contracts
 • Dedicated independent marketing expert
Gamma Package
12,540.00 per year6,897.00
 • Promotion in our lawyers’ list
 • Displaying your contact information
 • Exclusive dashboard on Diimoca website
 • Promotion on Iranoca Instagram page
 • Exclusive dashboard on Telesiness application-based website
 • Promotion on other Iranoca social networks
 • Promotion on dedicated social networks of Iranoca representatives
 • In-person consultation desk at Iranoca Headquarters office with all needed facilities
 • Allocation of an independent office (central branch) for 1 day to sign contracts
 • Dedicated consulting expert to consult your applicants
 • Allocation of an independent office (other branches) for 1 day to sign contracts
 • Dedicated independent marketing expert
Delta Package
5,940.00 per year3,267.00
 • Promotion in our lawyers’ list
 • Displaying your contact information
 • Exclusive dashboard on Diimoca website
 • Promotion on Iranoca Instagram page
 • Exclusive dashboard on Telesiness application-based website
 • Promotion on other Iranoca social networks
 • Promotion on dedicated social networks of Iranoca representatives
 • In-person consultation desk at Iranoca Headquarters office with all needed facilities
 • Allocation of an independent office (central branch) for 1 day to sign contracts
 • Dedicated consulting expert to consult your applicants
 • Allocation of an independent office (other branches) for 1 day to sign contracts
 • Dedicated independent marketing expert
Epsilon Package
4,140.00 per year2,277.00
 • Promotion in our lawyers’ list
 • Displaying your contact information
 • Exclusive dashboard on Diimoca website
 • Promotion on Iranoca Instagram page
 • Exclusive dashboard on Telesiness application-based website
 • Promotion on other Iranoca social networks
 • Promotion on dedicated social networks of Iranoca representatives
 • In-person consultation desk at Iranoca Headquarters office with all needed facilities
 • Allocation of an independent office (central branch) for 1 day to sign contracts
 • Dedicated consulting expert to consult your applicants
 • Allocation of an independent office (other branches) for 1 day to sign contracts
 • Dedicated independent marketing expert
Zeta Package
480.00 per year456.00
 • Promotion in our lawyers’ list
 • Displaying your contact information
 • Exclusive dashboard on Diimoca website
 • Promotion on Iranoca Instagram page
 • Exclusive dashboard on Telesiness application-based website
 • Promotion on other Iranoca social networks
 • Promotion on dedicated social networks of Iranoca representatives
 • In-person consultation desk at Iranoca Headquarters office with all needed facilities
 • Allocation of an independent office (central branch) for 1 day to sign contracts
 • Dedicated consulting expert to consult your applicants
 • Allocation of an independent office (other branches) for 1 day to sign contracts
 • Dedicated independent marketing expert

نیاز به مشاوره در زمینه ی خدمات ما دارید؟

...منتظر شنیدن صدای شما هستیم